Jübi telefony
+86 15653887967
E-poçta
china@ytchenghe.com

Partlama çydamly gaçybatalgalar gutusy Howpsuz jaý

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Undererasty bunkerler maşgalaňyza atom zarbasyna garşy söweş mümkinçiligini berýär.

Twilight zonasyna gaty uzak gitmezden ozal, faktlary gözden geçireliň.Hawa, ýadro urşy ýakyn geljek üçin gündelik durmuşymyz üçin howp bolup durýar we dowam eder.Doly ýaragsyzlanmak tä ahyret senarileriniň sanawyndan doly geçip bilmeris.Beforeöne öňem aýdyşymyz ýaly MAD potensial garşydaşlaryny gözegçilikde saklaýar.Ukrainada näçe uly ýitgi çekse-de, Putiniň ýadro raketalaryny atmagy gaty ähtimal.Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem göni gatyşmak islemeýändigini aç-açan aýtdy.Şeýle-de bolsa, bir gün islendik şäherde ýadro zarbasynyň urulmagy mümkinçiligi bar.Şol gün gelse, bunkerimiziň üstüni ýapandygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.Undererasty bunkerlerimiz güýçli ýadro tupanyndan çykmak üçin iň soňky ýerasty galalardyr.

“SAFE-CELLAR” täze jaýyň beton polunyň aşagynda oturdyldy.Howpsuz otag, çakyr otaglary, ýarag otagy, Tornado gaçybatalgasy bilen üpjün edýär we häzirki zaman NBC gaçybatalgasy hökmünde hyzmat etmek üçin ýadro biologiki himiki söweş paketimiz bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Polat gurluşy bir bölege iberilýär we deşige gysylýar.Bir gezek gazylan deşikde ýerasty howa kanallary, suw turbalary, elektrik liniýalary, antenna kabelleri, gün kabelleri, lagym liniýalary we ş.m. oturdylýar.Kanallar we çyzyklar gurlansoň, gaçybatalga daş bilen doldurylýar we köpçülik we radiasiýa goragy üpjün etmek üçin gaçybatalganyň üstüne 70 sm galyňlykdaky beton plita guýulýar.SAFE-CELLAR aşhananyň, garaage polunyň, şkafyň, ätiýaçlyk otagyň ýa-da otagyň aşagynda oturdylyp bilner.

Dünýäde iň meşhur bomba gaçybatalgasy tegelek turba turbasydyr.Müşderä diňe bir gazuw-agtaryş mümkinçiliklerinden daşarda jaýlamaga mümkinçilik bermän, eýsem diwarlaryň galyňlygy däl-de, esasy gorag hökmünde ýeriň tebigy güýjüni ulanýar.10 'Culvert turbasy, dogry gurlan bolsa, ýokarky topragyň 42-e çenli saklanar.Gasynlanan diwarlar içini dymdyrýar, köplenç tekiz diwar penjelerinde giňden ýaýran sesleri ýok edýär.10 'diametrli gaçybatalgadaky potolokyň beýikligi, pollaryň aşagyndaky 3' ammar bilen 7 'bolýar.Başpena bölekleri birleşýär, bu gaçybatalgany “Do-It-Yourselfers” üçin gurmak aňsat bolýar.

Başpena adaty ýasalan merdiwan girelgesini we beýleki ýöriteleşdirilen wariantlaryň täsirli sanawyny öz içine alýar.Nado seriýasyndaky ähli gaçybatalgalar düşek, düşek we hajathana bolmazdan bahalandyrylýar.Bu gaçybatalgany çakyr ammary, ýarag otagy, howsala otagy ýa-da diňe saklamak üçin ulanmak isleýänler üçin şeýle edilýär.BombNado ýeriň 3 m aşagynda gömülendigi sebäpli, gaçybatalgadaky ortaça temperatura 60 ° bolup, ony howanyň gözegçiligindäki iň oňat çakyr ammaryna öwürer.“BombNado” birmeňzeş düşelge, howpsuz otag, tornado gaçybatalgasy we ýarag ammary üçin guruldy.

gaçybatalga (2)
gaçybatalga (1)
gaçybatalga (3)
gaçybatalga (5)
gaçybatalga (4)
gaçybatalga (6)
gaçybatalga (7)
gaçybatalga (8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň