Jübi telefony
+86 15653887967
E-poçta
china@ytchenghe.com

Biz hakda

“Yantai Chenghe Industry Co., Ltd.” 2017-nji ýylda esaslandyryldy we metaldan ýasalan adaty gaýtadan işleýän kärhana.Hytaýyň Şandong welaýaty, antantaý şäheri, Fuşan etraby, Jinfeng ýoly, 49-njy ýerde ýerleşýär.
Esasy işimiz, lazer kesýän bölekler, kebşirleýiş bölekleri, poslamaýan polat turba önümleri, uglerod polat gaplar, alýumin garyndy önümleri we ş.m. ýaly adaty önümçilik hyzmatlary.

Şeýle hem, öz önümlerimiz bar, meselem, learadro bunkerleri, basyş gämisi, uglerod polat tanky, süpüriji wagon, gaçybatalga, ýük awtoulag şassisi, nebit enjamlaryny goramak, enjam gabygy, awtoulag basgançaklary, lazer kesýän bölekler, enjamlaryň howpsuzlygy öýi, odun işleýjisi, jemgyýet metal gaplar, Dik merdiwan, tekje, ýaý, enjamlara hyzmat platformasy we beýleki metal önümleri

Biz kim?

20220312105900

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

halkara önümçilik hil standartlary

Hyzmat

Satuw hyzmatyndan soň çalt

Önümçilik

Güýçli önümçilik kuwwaty

OEM / ODM

OEM / ODM ýörite hyzmatyny beriň

Dizaýn

Ajaýyp dizaýnerler topary

NDA

Açylmazlyk şertnama hyzmatlary

cf970e16e7b2ba08cd14b1cee24e1e4

Toparymyz

"Bütewilik, hünärmen" işewürlik pelsepesine eýerýäris, hemişe "müşderi ilki, ýokary hilli" kompaniýa hemişe importanceto dolandyryşyny ýerine ýetirýär, netijeliligini nygtaýar, zehin çeşmesini döredýär we ösdürýär, göwrümli ykdysadyýetlerden peýda gözleýär we tagalla edýär. ähli işgärleri bu wezipede öz zehinlerine doly oýnamak we borçlaryna bagyşlamak.

Kompaniýamyzyň özboluşly geografiki artykmaçlyklary we güýçli gaýtadan işlemek kuwwaty bar, ähli gaýtadan işlemek islegleriňizi kanagatlandyryp biler

Iň oňat kompaniýanyň ýerleşýän ýeri, antantaý portundan 20 minutlyk, Hytaýyň demirgazygyndaky iň uly port bolan ingingdao portundan 2 sagatlyk ýol we iň ýakyn awtoulag çatrygyna 2 minutlyk aralyk.
Kompaniýada uly CNC gantry freze enjamy, CNC lazer kesiji maşyn CNC egiriji maşyn, turba togalanýan maşyn we beýleki ösen enjamlar bar.Müşderilere tutuş pudak zynjyry hyzmatlaryny hödürlemek üçin material satyn almalary, kesmegi, egilmegi, plastinkalary togalamagy, gaýtadan işlemegi, reňklemegi umumy iş tertibiniň biri hökmünde düzüň.

Şahadatnama

biankuang

Meýilnamaňyz bar bolsa, çyzgylaryňyzy bize berip bilersiňiz, biz olary siziň üçin düzeris.Diňe bir pikiriňiz bar bolsa, pikiriňizi durmuşa geçirmek meýilnamamyzy maslahat berýäris.Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga örän şat.Elmydama ýokary hilli harytlar üçin iň amatly bahalary sitata edip bileris.

Baý eksport tejribämiz, ýokary hilli önümler, bäsdeşlik bahalary, ýokary hyzmat we wagtynda eltip bermek bilen, ähli talaplaryňyzy kanagatlandyryp biljekdigimize we garaşýan zatlaryňyzdan ýokary bolup biljekdigimize ynanýarys.Dünýäniň dürli künjeklerinden gelen kompaniýalar bilen täze hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyz bilen geljegimiz ajaýyp.Size nädip hyzmat edip boljakdygymyzy has giňişleýin ara alyp maslahatlaşmak üçin siziň bilen gürleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Biz bilen habarlaşyp bilersiňiz
E-poçta:china@ytchenghe.com, Whatsapp: +86 15653887967